Koncepce

Na zpracování vize přeměny Pohornické krajiny se ve spolupráci s MSID a.s. podílelo přes 30 renomovaných odborníků napříč různými obory. Výsledkem jejich několikaměsíční práce a mnoha terénních šetření je ucelený a komplexní soubor konkrétních analýz a návrhů, které v budoucnu zajistí efektivní přeměnu tohoto jedinečného území.

19
MULTIDISCIP-
LINÁRNÍCH ANALÝZ

Více než 30 renomovaných odborníků přes půl roku podrobně zkoumalo celé území Pohornické krajiny z hlediska tří pilířů udržitelného rozvoje.

  1. Příroda - environmentální pilíř
  2. Člověk a společnost – sociální pilíř
  3. Podnikání – ekonomický pilíř

Výsledkem je 19 špičkově zpracovaných analýz, akcentujících pozitivní hodnoty a trendy území, na kterých se dá stavět další rozvoj Pohornické krajiny, za využití všech jejich předností a příležitostí.

 

10
NÁVRHOVÝCH SCHÉMAT

Vytvořili jsme komplexní návrh nové podoby území Pohornické krajiny. Velký důraz v něm klademe na nové rozvojové uzly, zajištění prostupností krajiny pro pěší a cyklisty, kvalitu automobilové dopravy či využití železničních tratí. Zároveň v tomto návrhu definujeme důležité oblasti přírodních a civilizačních hodnot.

 

5
PRIORITNÍCH OBLASTÍ

Definovali jsme oblasti, které jsou klíčové pro zdařilou přeměnu území Pohornické krajiny a nastartování nových aktivit. Mezi ně patří propojení krajiny stezkami, silnicemi a kolejovou dopravou, ale také propojení zeleno-modrými koridory, dále koordinované řešení důlních areálů a brownfieldů a integrovaný rozvoj uzlových bodů. V souvislosti s tímto klademe velký důraz i na inovativní projekty a marketingovou podporu všech aktivit.

 

1
manuál
tvorby

Praktickým a nezbytným doplňkem návrhových schémat a celé koncepce je podrobný Manuál tvorby s příklady obdobných realizací z ČR i zahraničí. Jeho stěžejním úkolem je naznačit a dále rozvinout možné formy nově navrhovaných funkcí krajiny. Manuál tvorby obsahuje celkem 41 témat rozdělených do 7 základních oblastí.